Επιχειρηματικές Δεξιότητες για τη Γυναίκα σε έναν Ψηφιακό Κόσμο

img1

Συγκεκριμένοι στόχοι

Θα υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές των ιδρυμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης, στην απόκτηση και χρήση γνώσεων επιχειρηματικότητας, δεξιοτήτων και προσόντων για τη διευκόλυνση των γυναικών σε μειονεκτική θέση στην προσωπική ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα.

Μέσω της ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των εταίρων θα αναπτύξουμε μια δραστηριότητα που αποτελείται από δύο βήματα και θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό στρατηγικής μάθησης και τη δημιουργία και τη δοκιμή του προγράμματος κατάρτισης για την προώθηση της μεγαλύτερης απασχολησιμότητας των γυναικών σε μειονεκτική θέση.

Θα συμβάλουμε στην ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα σε ιδρύματα μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ομάδα-Στόχος

40 εκπαιδευτές που εργάζονται σε ιδρύματα μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων (κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα, ΜΚΟ γυναικών, οργανισμοί δικτύωσης, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι σε τηλεκέντρα)

200 γυναίκες σε μειονεκτική θέση (άνεργες, κάτοικοι αγροτικών περιοχών, ανύπαντρες μητέρες, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστριες, χήρες κλπ)

img2
img3

Συγκεκριμένες δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του έργου θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί η έννοια της μάθησης, η οποία θα καθορίσει με σαφήνεια την παιδαγωγική στρατηγική για να ικανοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες για να διευκολύνουν τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση στην προσωπική ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα.

Ανάπτυξη υλικών κατάρτισης και πιλοτική δοκιμή. Η πρωτοβουλία αυτή διαφέρει από τις κυρίαρχες προσεγγίσεις, καθώς η στρατηγική του έργου επικεντρώνεται στην υλοποίηση της επιχειρηματικής μάθησης χρησιμοποιώντας εργοκεντρική προσέγγιση που ενσωματώνει τη μάθηση των ΤΠΕ στα ιδρύματα μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Η σύνθεση ΤΠΕ και εργοκεντρικής μάθησης προωθεί μια πραγματιστική προσέγγιση για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η επιμονή, η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών πληροφόρησης, επικοινωνίας και τεχνολογίας (ΤΠΕ).

Ανάπτυξη και διάδοση του Ηλεκτρονικού Οδηγού. Το έγγραφο θα διευκολύνει τη χρήση και την υιοθέτηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ποικίλα πλαίσια σε μη τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Ο βασικός σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών θα είναι να εξηγηθεί η χρήση μεθοδολογίας με τις βήμα προς βήμα δραστηριότητες και να δοθούν μερικές συμβουλές, οι οποίες θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτές σχετικά με το πώς να διεξάγουν την κατάρτιση στα ιδρύματά τους.

Training materials

Learning concept

E-Guidelines